Huishoudelijke reglement

Artikel 1: Inleidende bepalingen
Waar in dit reglement gesproken wordt van bestuur, wordt bedoeld het bestuur van de businessclub voornoemd.

Artikel 2: Deelneming
’t Lochter en zij die op een later tijdstip volgens de bepalingen van dit reglement deelnemer zijn geworden.
Deelnemers die na de oprichting willen toetreden als deelnemer van de BCHN kunnen alleen die deelnemers zijn die gevestigd zijn in Hellendoorn of Nijverdal en niet uitsluitend ingericht als detailhandel.
Aanmelding tot deelneming dient digitaal te geschieden via het aanmeldingsformulier “Lid worden” op www.bchn.nl.
Het bestuur beslist over de toelating van de deelnemer.
Deelneming aan BCHN is niet afhankelijk van grootte bedrijf of aantal personeelsleden.

Artikel 3: Financiën
Bij toelating tot deelnemer moet het intredende bedrijf een door de ledenvergadering bepaald entreegeld (thans € 70,–) betalen en vervolgens jaarlijks een mede door de ledenvergadering bepaalde deelnemersbedrag (thans € 200,–).
Het entreegeld en deelnemersbedrag zijn vast en kunnen alleen door de ledenvergadering gewijzigd worden.
Betalingen vinden vanaf 1 januari 2002 plaats door middel van automatische machtiging.
Betalingen nota’s entreegeld, deelnemersbedrag e.d. – bij geen automatische machtiging -dienen plaats te vinden binnen zes weken na factuurdatum. Bij in gebreke blijven vindt royering van deelnemerschap plaats.
Bij niet gebruik maken van een automatische machtiging zullen administratiekosten worden doorberekend door middel van een opslag op het deelnemersbedrag.
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Voor elk boekjaar wordt een sluitende begroting opgesteld die door de ledenvergadering moet worden goedgekeurd.
Een tijdens het boekjaar ontstaan verschil wordt op besluit van de ledenvergadering verrekend.
De ledenvergadering verleent de penningmeester algehele décharge van het afgelopen boekjaar nadat zij het financiële jaarverslag heeft vastgesteld en een accountantsverklaring is afgegeven.

Artikel 4: Bestuur
Door het bestuur wordt een rooster van aftreden opgesteld en wel zodanig dat per jaar niet meer dan twee bestuursleden aftredend zijn.
De wisseling van bestuursleden vindt plaats tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt.
De bestuursnotulen liggen bij het secretariaat ter inzage.

Artikel 5: Uittreden
Indien een deelnemer uit de BCHN wil treden, dient dit minstens twee maanden voor 1 januari van het daaropvolgende jaar te geschieden.
Bij uittreden vóór het einde van het jaar vindt geen restitutie van het deelnemersbedrag en entreegeld plaats.

Artikel 6: Overige
Bij niet deelnemen aan evenementen waarvoor deelnemers zich reeds eerder aangemeld hebben, zijn deelnemers verplicht dit minimaal twee werkdagen voor plaatsvinden evenement bij het secretariaat te melden. Bij te laat of niet afmelden voor evenementen worden de kosten doorberekend.
Er worden geen gelden besteed aan sponsoring.

Artikel 7: Algemeen
In alle gevallen waarin de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur van de BCHN.
Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 15 oktober 2001.
Revisie artikel 2 tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 24 oktober 2004.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×