Aanvulling statuten oktober 2017

Aanvulling statuten oktober 2017 BCHN

De aanvulling op de statuten van de Businessclub Hellendoorn-Nijverdal treedt in werking met ingang van 18 oktober 2017.

Artikel 4 van de statuten vermeldt onder welke voorwaarden een lidmaatschap wordt toegewezen. Voor een gewoon lidmaatschap komen in aanmerking ondernemers die als zodanig zijn gevestigd in de gemeente Hellendoorn en die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Leden kunnen zijn natuurlijke dan wel rechtspersonen.
a. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Op leden van verdienste rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
b. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
c. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen. Een erevoorzitter wordt gelijkgesteld aan een erelid. Ook op een erevoorzitter rusten geen geldelijke verplichtingen, hij/zij heeft echter wel alle rechten van een lid.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Nijverdal op 18 oktober 2017.

Voorzitter:

Secretaris:

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×