Oprichtingsakte

5 maart 1997
oprichting vereniging

Businessclub
Hellendoorn- Nijverdal
Van Corbachstraat 2
7447 GL HELLENDOORN

Oprichting vereniging

Heden vijf maart negentienhonderdzevenennegentig, verschenen voor mij, Mr. Johan Hendrik Kemp, notaris ter standplaats de gemeente Hellendoorn, kantoor houdende te 7443 BE Nijverdal, Grotestraat 123:
1.De heer Johannes Bernardus Kroeze, directeur, geboren te ‘s- Gravenhage op zes juli negentienhonderdachtenvijftig, gehuwd met Gesina Maria Rosalien Frommink, wonende te 7556 CV Hengelo (Overijssel), Ir. M. Schefferlaan 54, houder van het paspoortnummer N28199147;
2.De heer Johan Christiaan van Nijen, rayondirecteur, geboren te Opsterland op één juli negentienhonderdvijftig, gehuwd met mevrouw Johanna Maria Elizabeth Antonia Klink, wonende te 7447 GL Hellendoorn, Van Corbachstraat 2, houder van het paspoortnummer X747314.

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten, waarvan de statuten luiden als volgt:

NAAM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: BUSINESSCLUB HELLENDOORN- NIJVERDAL.

ZETEL
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Nijverdal, gemeente Hellendoorn.

DOEL
Artikel 3

1.De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.
2.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1.Het organiseren van de ondernemers gevestigd in Hellendoorn en Nijverdal, waaronder niet begrepen ondernemers uitsluitend op het gebied van de detailhandel;
2.Het opkomen voor- en het behartigen van de belangen van de leden bij de overheid en diverse andere instellingen, organen van instellingen, overlegstructuren, adviescommissies en dergelijke, en waar mogelijk het vertegenwoordigen van de leden daarbij;
3.Het stimuleren en medewerking verlenen aan tentoonstellingen, beurzen reclame-/ publiciteitsacties en dergelijke;
4.Alle andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN
Artikel 4.

1.Leden van de vereniging kunnen zijn ondernemers die als zodanig zijn gevestigd in de gemeente Hellendoorn en die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Leden kunnen zijn natuurlijke dan wel rechtspersonen.
2.Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING
Artikel 5.

1.Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2.Bij niet- toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog met een meerderheid van twee/ derde van de uitgebrachte stemmen tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.

1.Het lidmaatschap eindigt: 1.a. door de dood van het lid- natuurlijke persoon dan wel door ontbinding van het lid- rechtspersoon;
2.b. door opzegging van het lid;
3.c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
4.d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
5.Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van he t besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst.
8.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 7.

1.1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2.2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR
Artikel 8.

1.Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit leden.
2.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meerdere leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3.Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering, waarin tenminste twee/ derde van de leden vertegenwoordigd is.
4.Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering, overeenkomstig het voorgaand lid, de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5.Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6.Wie de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP
SCHORSING
Artikel 9.

1.Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 6 van artikel 8; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3.Een bestuurslid dat de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, treedt af in de jaarvergadering, gehouden in het jaar, nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.
4.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 1.Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
2.Door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 10.

1.Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan; deze bestuursleden vormen het dagelijks bestuur. Het kan voor elk hunner uit zijn middelen een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. Een vervanger vervangt de persoon, waarvoor hij als vervanger is aangewezen, in alle gevallen van diens afwezigheid of ontstentenis.
2.Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur en het dagelijks bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3.Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11.

1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
3.Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
4.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
5.De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
6.De in lid 5 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging een beroep worden gedaan.
7.Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 1.Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een bedrag of waarde van tienduizend gulden (f. 10.000,-) te boven gaande;
2. 1.Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
2.Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
3.Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
4.Het aangaan van dadingen;
5.Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
6.Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12.

1.Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5.Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6.De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7.Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13.

1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering- de jaarvergadering- gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 1.Het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
2.De benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.
3.Voorziening in eventuele vacatures;
4.Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/ tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14.

1.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2.Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen, beslist de algemene vergadering.
3.Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.
4.Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP EN STEMRECHT
Artikel 15.

1.De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden – door het bestuur aan te wijzen -als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces- verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces- verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE VERGADERING
Artikel 16.

1.Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of, ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6.Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7.Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8.Een éénstemming besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9.Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genoemen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17.

1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 18.

1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2.Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3.Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/ derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/ derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen.
4.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 19.

1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20.

1.De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten

SLOTBEPALING
Artikel 21.
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:”

1.De comparant sub 1;
2.De comparant sub 2 ;
3.De heer Willem de Vries, directeur, geboren te Emmen op vijftien februari negentienhonderdvierenveertig, gehuwd met mevrouw Hendrika Suzanna Hagemeier, wonende te 7442 CP Nijverdal, Slettenhaarsweide 9;
4.De heer Frederik Jan Manenschijn, autospuiter, geboren te Hellendoorn op drie juni negentienhonderdvierenveertig, gehuwd met mevrouw Janna Wilhelmina Getkate, wonende te 7442 HB Nijverdal, Beethovenlaan 93;
5.De heer Jan van Keulen, directeur, geboren te Hellendoorn op tien april negentienhonderdzesenveertig, gehuwd met mevrouw Martha Wilhelmina van der Zande, wonende te 7441 GN Nijverdal, Bonteweg 61; van wie de sub 1, 2 en 3 genoemden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden. Blijkens drie aan deze akte gehechte verklaringen hebben de hiervoor sub 3, 4 en 5 genoemden zich bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur van de vereniging.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, die mij, notaris, bekend zijn, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de Wet op het Notarisambt, door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend:) de comparanten, de noaris

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×